BestRepair CE500


Surface-repairing mortar, Polymer-cement modified, one component

BestTile CE075


Tile adhesive, modified cement-polymer based, one component.

BestTile CE150


Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần

BestTile SA150


Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, hai thành phần

BestJoint CE200


Keo chà joint, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần

BestBond SA100


Chất tăng cường độ bám dính, gốc polymer cải tiến, một thành phần

BestGrout CE400


Non- shrink Grout, Modified Polymer-Cement based   

BestBond BT050


Lớp lót chống thấm gốc bitumen biến tính gốc nước, thi công nguội, một thành phần

  1  2  3