BestSlick G85


Hardness enhancement substance, gloss and dust resistance for concrete surface

BestHard SS115


Surface hardener, dustproof compound for concrete.

HardRock


Premixed non metallic floor hardener, inorganic base

BestHard SS150


Surface hardener, dustproof compound for concrete

BestHard SP7


Chất làm cứng nền sàn, không kim loại, gốc vô cơ

BestHard MA153


Chất làm cứng nền sàn rắc khô, độ cứng siêu cao

BestCoat PU800HF


Hệ thống nền sàn polyurethane, cường độ cao, chống trượt, kháng hóa chất

BestCoat PU800MF


Polyurethane tự san phẳng, cường độ cao, chống trượt, kháng hóa chất

BestCoat PU714


Chất phủ bảo vệ trong suốt gốc Polyurethane, hai thành phần

BestPrimer EP701


Solvent-based epoxy primer, two components

BestPrimer EP702


  Water-based epoxy primer, two components

1  2  3