BestCem 401


Phụ gia trợ nghiền tăng cường độ xi măng

Super R7


Phụ gia siêu hóa dẻo phát triển nhanh cường độ cho bê tông

BestAir LS250


Phụ gia cuốn khí cho bê tông

BestCure AC015


Hợp chất bảo ​dưỡng bê tông gốc po​lymer

BestFlow A325


Phụ gia siêu dẻo tầm cao, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông

BestFlow A351


Phụ gia siêu dẻo tầm cao, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông
Ưu điểm:

BestFlow A380


Phụ gia siêu dẻo tầm cao, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông

BestFlow R322


Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông

BestFlow R323


Phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt

BestFlow R324B


Phụ gia siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông

BestFlow R332


Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông

1   2