BestGrout E100


Non-shrinkage epoxy grout, high strength, three components

BestBond EP50


Chất kết dính epoxy đa năng, cường độ cao, hai thành phần

BestBond EP750


Epoxy bơm vá vết nứt bê tông, hai thành phần

BestBond EP751


Chất kết dính epoxy đa năng, cường độ cao, hai thành phần

BestBond EP752


Epoxy kết nối bê tông cũ – mới, hai thành phần

BestBond EP753


Chất kết dính đa năng, gốc epoxy, cường độ cao, hai thành phần, đóng rắn trong nước

BestBond EP759


Tác nhân kết nối, gốc epoxy hai thành phần, cường độ cao

BestRefit C40


Vữa sửa chữa, dặm vá mỏng bề mặt bê tông 

BestRepair CE250


Vữa sửa chữa mỏng, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần

BestRepair CE300


Surface-repairing mortar, Polymer-cement modified, one component

BestRepair CE400


Vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần

  1  2  3